Hemförsäkringen.se ägs av Insplanet Försäkringsförmedling AB, org. 556699-1179. Insplanet Försäkringsförmedling AB är ett helägt dotterbolag till Insplanet AB (publ), org.nr 556567-6227.

Kontaktinformation
Insplanet Försäkringsförmedling AB, Org.nr: 556699-1179
Postadress: Insplanet, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 015, Fax 08-51 000 001
www.insplanet.com
info@insplanet.com

Kostnadsfria tjänster
Insplanets tjänster inom jämförelser, rådgivning och förmedling är kostnadsfria. Om du köper en försäkring via Insplanet kostar den lika mycket för dig som kund oavsett om försäkringen köps via Insplanet eller direkt från det aktuella försäkringsbolaget med motsvarande förutsättningar.

Efter att du köpt en försäkring
Insplanet sänder alltid en bekräftelse på förmedlingen om du köper en försäkring via oss. Uppgifterna i bekräftelsen är de avtalsgrundande uppgifterna för försäkringsavtalet (”Försäkringsgrundande uppgifter”). Om någon av uppgifterna inte stämmer ska du kontakta oss snarast. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan ett ingånget försäkringsavtal bli ogiltigt, eller så kan ersättningen från försäkringsbolaget sättas ned vid en skada. För specifika produktbenämningar i din försäkring hänvisas till det försäkringsbrev och de försäkringsvillkor som du får från det försäkringsbolag du köper försäkring i. Särskilda krav kan finnas för att din försäkring ska vara fullt gällande. En köpt försäkring är giltig från det startdatum som anges i förmedlingsbekräftelsen, även om du inte hunnit få alla handlingar från det aktuella försäkringsbolaget.

Uppsägning av försäkringsavtal
Insplanet kan ej säga upp aktiva försäkringsavtal. Insplanet arbetar för närvarande inte med fullmakt, om inte särskilt erbjudande om detta givits, skriftligen (ej epost) undertecknats samt skriftligen (ej epost) beviljats. Om du vill byta försäkring och köper en ny försäkring via Insplanet, måste du själv säga upp ditt gamla försäkringsavtal.

Ångerrätt
Om du köper en försäkring via Insplanets webbplats eller via telefon har du kostnadsfri ångerrätt inom 14 dagar efter att köpet genomförts (för personförsäkring 30 dagar) enligt Distans- och Hemförsäljningslagen. Om du vill utnyttja din ångerrätt ber vi dig skriva till annullation@insplanet.com, eller ringa 08-51 000 060, kl. 9-18 vardagar. Vi behöver uppgift om försäkringstagarens personnummer samt vilken försäkring som avses för att kunna annullera försäkringen. Om försäkringen blivit aktiv inom ångerperioden kan försäkringsbolaget ta ut en avgift av dig för tiden som du haft försäkringsskyddet gällande, detta gäller även om ingen skada inträffat. Ångerrätten gäller avtal som du ingått som privatperson.

Klagomål
Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: klagomal@insplanet.com, eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Insplanets beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Insplanets klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Klagomålsansvarig hos Insplanet är Victor Lingvall.

Tvister
Vid en tvist mellan Insplanet och en kund har du som kund även möjlighet att få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Ersättning
Insplanet erhåller en förmedlingsprovision på i snitt 8 procent av den inbetalda försäkringspremien. Ersättningsform och storlek på ersättningen varierar mellan försäkringsbolagen. Insplanets förmedlare har dock alltid samma ersättning oavsett vilket försäkringsbolag du väljer. På detta sätt har förmedlaren aldrig en fördel att rekommendera ett försäkringsbolags produkter framför ett annat. Provisionen betalas ej av försäkringstagaren.

Registrering och tillstånd
Insplanet Försäkringsförmedling AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring. För vidare information rörande Insplanet Försäkringsförmedling ABs registrering kan Bolagsverket kontaktas:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
www.bolagsverket.se

Tillsyn
Insplanets Försäkringsförmedling står under tillsyn av Finansinspektionen. För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:
Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm
Tel: 08-7878000
www.fi.se

Ansvarsförsäkring
Insplanet innehar en ansvarsförsäkring hos
AIG Europe Limited, Box 3506, 103 69 Stockholm
Tel: 08-50692000
Fax: 08-50692090
info.sweden@aig.com
Krav riktade mot Insplanet kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Insplanet. Ett sådant krav skall riktas till AIG Europe Limited inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 120 200 EUR. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 4 480 800 EUR.

Technorati
Delicious
Digg
Yahoo
Facebook
Google
Dela med dig:
Fördelar med hemförsäkringen.se
  • Kostnadsfri & professionell rådgivning
  • Samma pris som om du tecknar direkt hos bolaget
  • Sveriges första site specialiserad på hemförsäkringar
Länkar hemförsäkring
Tipsa andra om hemförsäkringen.se!
 Delicious
Digg
Facebook
Google
Yahoo
Technorati
Om Hemförsäkringen.se | Tillstånd | Kundtjänst
© 2015 Insplanet Försäkringsförmedling AB
Äger du en bil? Jämför bilförsäkring på Bilförsäkringen.se
ANNONSER: